XIX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie & XIX. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

Program konference

 

 

XIX. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

 
Čtvrtek 10.9.2020    
     
09.00 Slavnostní zahájení a úvod
 
Aula
09.00 – 10.30 Dopolední blok I. Aula
 
  Clinically suspected cast nephropathy: a retrospective, national, real-world study
Szabo A.G., Thorsen J., Iversen K.F. et al. (Dánsko)
 
Přednáška je sponzorována společností The Binding Site
 
 
  Analýza imunoproteomu nemocných s mnohočetným myelomem v období remise onemocnění - nově plánovaný společný projekt CMG
Bílková Z. (Pardubice), Maisnar V. (Hradec Králové)
 
 
  Sledování MRD u pacientů s MM pomocí hmotnostní spektrometrie
Nováková D., Radocha J. (Hradec Králové)
 
 
  Izolace FLC k detekci a monitoringu MRD u mnohočetného myelomu
Kupčík R., Vajrychová M., Lenčo J., Vrbacký F., Radocha J. (Hradec Králové)
 
 
10.30 – 10.45 Přestávka
 
 
10.45 – 11.45 Dopolední blok II. Aula
 
  Solitární plazmocytom
Pika T. (Olomouc)
 
 
  Tři příběhy lehkých řetězců aneb jenom číslo nestačí
Minařík J., Pika T., Krhovská P., Mnacakanová E., Bačovský J. (Olomouc)
 
 
  Molekulární podstata extramedulárního onemocnění mnohočetného myelomu
Gregorová J., Ševčíková S. (Brno)
 
 
11.45 – 12.30 Oběd
 
 
12.30 – 13.45 Odpolední blok Aula
 
  Poměr volných řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin
Kušnierová P., Zeman D., Michnová O., Všianský F., Steskal D., Jelínek T., Hájek R. (Ostrava)
 
 
  Sledování MRD u nemocných s MM pomocí průtokové cytometrie – vlastní zkušenosti
Radocha J., Beranová K., Maisnar V. (Hradec Králové)
 
 
  Aktuální problematika MGUS z pohledu regionální biochemické laboratoře
Šolcová L. (Trutnov), Maisnar V. (Hradec Králové)
 
 
  Národní doporučení k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií; požadavky na metody a harmonizaci laboratorních vyšetření v kontextu s aktuálním stavem EHK.
Vávrová J. (Hradec Králové), Kušnierová P. (Ostrava), Maisnar V. (Hradec Králové)
 
 
     
 

XIX. česko – slovenská konference laboratorní hematologie

 
Čtvrtek 10.9.2020    
     
09.45 – 11.45 Schůze LS ČHS JEP SM2
 
12.00 – 12.45 Workshop
Léčba hemofilie
Přednášející: Slavík L., Dulíček P.
 
A5
13.00 – 13.45 Workshop Sysmex
 
A5
  Sysmex Smear Workflow – koncept pro zpracování nátěrů
Jedlička T.
 
15 min.
  Praktické zkušenosti s přístroji DC-1 a RAL StainBox
Fátorová I.
 
10 min.
  Představení a praktické ukázky přístrojů HemaPrep, RAL StainBox, RAL Stainer, CellaVision DC-1
 
20 min.
14.00 – 14.15 Slavnostní zahájení
 
Aula
14.15 – 15.45 Edukační sekce
Předsedající: P. Žák, A. Bátorová
 
Aula
  Chrobákova přednáška
Pokroky v liečbe hemofílie a nové nároky na laboratorne monitorovanie
Bátorová A.
 
35 min.
  Stanovení D dimerů
Dyr J.E.
 
25 min.
  Trombotické mikroangiopatie spojené s graviditou
Gumulec J.
 
25 min.
15.45 – 16.00 Přestávka
 
 
16.00 – 17.30 Morfologie – Lymfocytózy
Předsedající: I. Fátorová, D. Mikulenková
 
Aula
  Význam cytologie v diagnostice lymfocytóz
Mikulenková D.
Morfologicko- cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha
 
30 min.
  Význam histologie v diagnostice lymfocytóz
Campr V.
 
15 min.
  Význam průtokové cytometrie v diagnostice lymfocytóz
Souček O.
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
15 min.
  Vlk nebo beránek – dvě morfologické kazuistiky (hlasování)
Juráňová J., Minařík J., Lapčíková A., Pikalová Z.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
 
12 min.
  Případ lymfocytózy s překvapivým morfologickým nálezem (hlasování)
Fátorová I., Dynterová A., Žák P.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
12 min.
16.00 – 17.30 Hemostáza 1 – Primární hemostáza
Předsedající: P. Dulíček, J. Staško
 
A5
  Monitorovanie protidoštičkovej liečby - možnosti a úskalia
Staško J., Šimonová R., Samoš M., Škorňová I., Vadelová Ľ., Žolková J.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie (KHaT), Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine, Martin
 
30 min.
  Syndrom lepivých destiček – je třeba změnit paradigma?
Kessler P.
Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov
 
20 min.
  Ověřovat účinek antiagregační léčby, ano či ne?
Bradáčová P., Ullrychová J.
Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.
 
15 min.
  Direct oral anticoagulants and platelet aggregation
Sokol J.1, Nehaj F.2, Ivankova J.1, Chudej J.1, Mokan M.2, Stasko J.1, Mokan M.2
1Department of Haematology and Transfusion Medicine, National Centre of Haemostasis and Thrombosis, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Slovakia
2First Department of Internal Medicine, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Slovakia
 
15 min.
17.30 – 17.45 Přestávka
 
 
17.45 – 19.05 Hemostáza 2 – Problematika lupus antikoagulans
Předsedající: P. Sadílek, A. Buliková
 
Aula
  Management jedinců s antifosfolipidovým syndromem
Buliková A.
 
30 min.
  Doporučení pro diagnostiku lupus antikoagulans
Mikešová M., Zavřelová J., Hrachovinová I., Malíková I., Matýšková M., Mikešová M., Sadílek P., Šigutová P., Buliková A.
Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP
 
20 min.
  Antifosfolipidový syndrom, realita současné laboratorní diagnostiky
Bradáčová P.1, Slavík L.2, Ullrychová J.1
1Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
2Hematonkologická klinika, FN Olomouc
 
10 min.
  Kazuistika pacienta s podezřením na LA (hlasování)
Mikešová M.
 
10 min.
17.45 – 19.05 Varia
Předsedající: F. Vrbacký, I. Fátorová
 
A5
  Co nového nám prozradí morfologie heterochromatinu a jadérek v leukemických buňkách na roztěrových preparátech
Smetana K., Klamová H., Mikulenková D.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
 
20 min.
  Krevní obraz pohledem infektologa
Trojánek M.
 
30 min.
  Imunitní hemolytická reakce spojená s orgánovou transplantací
Spáčilová H.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 
10 min.
  Využití nanovlákenných krytů s obsahem trombocytárního lyzátu ve tkáňovém inženýrství
Procházková R.1, Kopřivová B.2, Filová E.3, Jakůbková Š.4, Jenčová V.5
1Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
2Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
3Fyziologický ústav, Česká akademie věd, Praha
4Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec
5Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 
10 min.
  Cytológia imprintov lymfatických uzlín očami hematológa
Wild A.1,2, Holasová J.1,2
1Hematologické oddelenie a Centrálny laboratórny komplex FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
2LF SZU v Bratislave
 
15 min.
19.15 – 19.45 Prezentace posterů
 
 
  P01
Diagnostika a liečba PNH, prvé skúsenosti s liečbou MoAb ekulizumabom na našom pracovisku
Brunclíková M., Pizurová R., Flochová E., Škorňová I., Hollý P., Lisá L., Hudeček J., Staško J.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, SR
 
 
  P02
Heparínom indukovaná trombocytopénia a možnosti jej diagnostiky pomocou funkčného testu HIT Alert
Brunclíková M., Škorňová I., Pizurová R., Važanová A., Šimurda T., Strýčková A., Staško J.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, SR
 
 
  P03
Stanovení antitrombinu při léčbě xabany s použitím DOAC-Stop tablet
Bureš M., Mikešová M.
Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
 
  P04
von Willebrandov syndróm u myeloproliferatívnych neoplázií – kazuistika
Hollý P., Ivanková J., Škorňová I., Staško J.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
 
 
  P05
Laboratorní monitorace hladiny emicizumabu
Jelínková M., Blažková P., Vrábel L., Blatný J.
Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno
 
 
  P06
Provoz na velkokapacitním hematologickém analyzátoru Abbott Alinity hq
Klinerová J., Bourková L., Hoblová J., Penka M.
Oddělení klinické hematologie FN Brno
 
 
  P07
Vyšetření synoviální tekutiny na hematologickém analyzátoru Sysmex XN-9000
Kolářová S.1, Bystroňová I.2
1Oddělení klinické hematologie ÚLD, FN Ostrava
2Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU a OKB,ÚLD, FN Ostrava
 
 
  P08
Genetická variabilita u pacientov s hlbokou žilovou trombózou a doštičkovou hyperagregabilitou
Lisá L., Sokol J., Ivanková J., Žolková J., Vadelová Ľ., Plameňová I., Staško J.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin a NCHT Martin, Martin, SR
 
 
  P09
DOAC stop tablety a jejich využití při stanovení Lupus antikoagulans
Malíková I., Husáková M., Kvasnička T., Kvasnička J.
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha
 
 
  P10
Porovnání odběrových zkumavek s hirudinem firmy Roche a firmy Sarstedt pro systém Multiplate
Pilnáčková M., Dytrychová V., Kieslichová S., Fátorová I.
IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN Hradec Králové
 
 
  P11
Parametre trombocytov v predikcii neurologického a funkčného postihnutia
Pinčáková K.1,2, Bošák V.1, Praženková J.3, Pažitková L.3, Krastev G.3
1Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave
2Hematologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
3Neurologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
 
 
  P12
Vrodený deficit faktora VII asociovaný s trombo-hemoragickým fenotypom – kazuistika
Strýčková A., Dobrotová M., Staško J.
Národné centrum trombózy a hemostázy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
 
 
     
     
Pátek 11.9.2020    
     
08.30 – 10.00 Analyzátory krevních buněk – vývoj, nové možnosti, zkušenosti
Předsedající: E. Pešková, P. Bradáčová
 
Aula
  ICIS skóre - nový marker záchytu časné sepse? Zkušenosti ze 3 pracovišť.
 
 
  SIRS a sepse v krevním obraze
Žák P.
 
5 min.
  ICIS skóre – nový ukazatel počínající sepse
Fátorová I.1, Žák P.1, Vrbacký F.1, Hrnčířová K.1, Malá M.1, Žaloudková L.2
1IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
12 min.
  Vyšetření ICIS skóre u pacientů na Emergency
Bradáčová P., Ullrychová J.
Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.
 
10 min.
  ICIS nový marker sepse?
Hrazdilová O., Spáčilová H.
CKTCH
 
10 min.
  Aplikace CBC-O na analyzátorech Sysmex – kazuistiky
Pešková E., Fátorová I., Hrnčířová K.
IV. interní hematologická klinika – laboratoř, FN Hradec Králové
 
20 min.
  Diferenciální diagnostika monocytóz, využití aplikace MWO
Mikulenková D.
Morfologicko- cytochemická laboratoř, ÚHKT, Praha
 
25 min.
08.30 – 10.00 Hemostáza 3 – Varia
Předsedající: M. Matýšková, I. Hrachovinová
 
A5
  Protrombinový test
Matýšková M., Zavřelová J. a kol.
OKH FN Brno
 
20 min.
  Nejčastější mutace v České republice způsobující deficit AT a jejich riziko trombózy
Hrachovinová I.1, Provazníková D.1, Matýšková M.3, Drbohlavová E.4, Čápová I.2
1UHKT, NRL pro hemostázu
2Centrum pro trombózu a hemostázu, Praha
3OKH, FN Brno
4OKH, Nemocnice Liberec
 
15 min.
  Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II, Sysmex CS-5100 a cobas t 511
Pulcer M., Kolářová S., Recová L., Bílovská M., Stejskal D.
Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické hematologie
 
12 min.
  Genetic background and clinical characterization in 76 patients with congenital fibrinogen disorders: single centre experience
Simurda T.1, Zolkova J.1, Kolkova Z.2, Loderer D.2, Dobrotova M.1, Skornova I.1, Brunclikova M.1, Grendar M.2, Lasabova Z.3, Stasko J.1, Kubisz P.1
1National Centre of Hemostasis and Thrombosis, Department of Hematology and Transfusiology, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin and University Hospital in Martin, Slovakia
2Biomedical Center Martin, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia
3Department of Molecular Biology, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Slovakia
 
12 min.
  Nová komerční poloautomatizovaná metoda pro analýzu multimerů von Willebrandova faktoru
Zavřelová J.1, Smejkal P.1, Gotwaldová J.2, Penka M.1
1OKH FN Brno
2OKB FN Brno
 
12 min.
  Genetické testovanie v diagnostike von Willebrandovej choroby
Žolková J.1, Kolková Z.2, Loderer D.2, Provazníková D.3, Hrachovinová I.3, Grendár M.4, Dobrotová M.1, Ivanková J.1, Škorňová I.1, Vadelová Ľ.1, Sokol J.1, Lasabová Z., Kubisz P.1, Staško J.1
1Klinika hematológie a transfuziológie, Národné centrum hemostázy a trombózy, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
2Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
3Laboratoř pro poruchy hemostázy, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
4Bioinformatické konzultačné centrum, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 
12 min.
10.00 – 10.15 Přestávka
 
 
10.15 – 11.45 Kvízy
Předsedající: I. Fátorová, D. Mikulenková, P. Dulíček, P. Sadílek
 
Aula
  Morfologický kvíz
Fátorová I., Mikulenková D.
 
45 min.
  Koagulační kvíz
Sadílek P., Dulíček P.
 
45 min.
11.45 – 12.00 Oficiální zakončení, vyhlášení nejlepších posterů